Coachning - sökbara bidrag för körer

Är din kör på gång att starta upp ett nytt projekt? Om kören är en ideell förening så finns det bidrag som är sökbara och som skulle kunna bidra till finansiering av projektet.

I februari anordnade Körcentrum Väst två digitala tillfällen där vi gick igenom vilka bidrag som är sökbara för körer i Västra Götalandsregionen. Vi gjorde också en översiktlig genomgång av ansökningsförfarandet och pratade lite om vad som kan vara bra att tänka på när ansökan skrivs.

Här nedan finns en sammanfattning av det vi gick igenom på dessa tillfällen.

 

INTRODUKTION

Under februari 2022 erbjöd Körcentrum Väst online-fortbildningar för att skapa kännedom om vilka sökbara bidrag som finns nationellt, regionalt och kommunalt, med fokus på bidraget Utvecklingsprojekt i Västra Götalandsregionen. Ambitionen var dels att skapa medvetenhet om att denna möjlighet att söka bidrag finns, och är till även för körer som framförallt är organiserade som ideella föreningar, och dels som inspiration inför nya föreställningar/konserter samt nya former av projekt/samarbeten.

Värt att påpeka är att, även om man som kör kanske inte tänker så i första hand, så är körer också arrangörer i och med att körer ofta arrangerar sina egna konserter och projekt. Det innebär att körer därmed i flera bidragsgivares ögon är att betrakta som just arrangörer, vilket gör det möjligt att ta del av olika former av arrangörsbidrag inom kulturområdet.

Vi vill också passa på att förtydliga att Körcentrum Väst inte är en bidragsgivare och inte har någonting med dessa processer att göra. Syftet med denna information är att ge en överblick över de möjligheter som finns, samt att belysa möjligheterna för just körer att söka de olika bidragen. Körcentrum Väst kan inte vara bollplank i ansökningsprocesserna, där hänvisar vi till respektive bidragsgivare, men vi kan däremot ge tips och stöttning kring vilka bidrag som skulle kunna vara sökbara för er i planeringen inför ett nytt projekt.
 

NÅGRA GENERELLA TIPS
 • Ha framförhållning! Det är inte alls ovanligt att få avslag den första/de första gångerna man söker ett bidrag, så var beredda på att behöva söka igen vid nästa ansökningstillfälle.

 • Dela på arbetet! Det kan vara mycket jobb med en ansökan, så se till att involvera fler i kören som hjälps åt med arbetet.

 • Utgå gärna från riktlinjer/bedömningsgrunder för de olika bidragen och se om ni kan hitta inspiration där när ni är på väg att starta upp ett nytt projekt/föreställning/konsert.

 • När ni bestämt er för att skicka in en ansökan, ta gärna kontakt med handläggaren/utredaren för bidraget och be om ett rådgivningsmöte innan ni skriver ansökan. Beskriv projektet kortfattat för dem och fråga om det är något ni behöver tänka på eller justera redan nu för att öka möjligheterna att få bidraget beviljat.

 • Söker ni ett bidrag och får avslag – var inte rädda för att ta kontakt med handläggarna/utredarna och fråga vad ni föll på och vad ni behöver justera för att öka era möjligheter att få ett positivt besked nästa gång.

 • Sök bidrag! Denna möjlighet finns till även för er som kör, och ju fler körer som söker, desto mer blir körsången synlig även hos bidragsgivarna, vilket kanske rentav skulle kunna leda till ökade möjligheter för just körer att få bidrag beviljade i framtiden.

Relevanta kontaktpersoner (februari 2024)

Göteborgs stad: Elin Alvemark, Utredare inom musik
Västra Götalandsregionen: Nina Vilnegård, Regionutvecklare – musik
Övriga kommuner: kontakta kultursekreteraren eller kultursamordnaren i kommunen, alternativt ring kommunens växel och be att få bli kopplad till den som har ansvar för frågor om kultur/arrangörsbidrag.

 


NATIONELLT

Dessa bidrag är i princip inte aktuella för amatörkörer att söka, men här är ändå en grov översikt över vad som finns och som i vissa fall skulle kunna vara aktuellt.
 

Kulturrådet

 • Endast professionella organisationer kan söka, dvs ej amatörkörer

 • Exempel på körer som fått stöd: RilkeEnsemblen, Gustaf Sjöqvists kammarkör, Mikaeli kammarkör, Svanholm Singers m fl

 • Bidraget Samverkan med komponister – kan ev vara aktuellt för körer och slog rekord i körrelaterade ansökningar senast (hösten 2021). Kan vara aktuellt om ni har en ny föreställning på gång och beställer nyskriven musik till denna. Bidraget kan då sökas för själva arvodet till komponisten.

 

Postkodsstiftelsen

 

Allmänna Arvsfonden

 • Enbart stora projekt med flera miljoner i budget

 


REGIONALT

 • Utvecklingsprojekt (Västra Götalandsregionen) – mer om detta längre ned på denna sida

 


KOMMUNALT

Här finns länkar till de kommuner från vilka det fanns körer anmälda till fortbildningstillfällena. För resterande kommuner i Västra Götalandsregionen tipsar vi om att t ex googla på "kulturstöd [aktuell kommun]", alternativt ringa till kommunen och fråga vad det finns för stöd/bidrag för kulturarrangörer i kommunen och var ni kan hitta mer information om detta.
 

Göteborg

 • Projektstöd – ingen övre gräns, men oftast ligger de sökta bidragen på 50 000 – 150 000 kr. 

 • Projektstöd Pronto – upp till 40 000 kr

 • Just dessa bidrag är till för det som kallas det fria kulturlivet, alltså yrkesutövande konstnärer/kulturskapare. Amatörkörer räknas inte hit och har därmed svårt att få en ansökan beviljad här. Men – om kören samverkar med professionella kulturskapare (t ex kompositör, körledare, musiker) och söker bidrag för detta samarbete, så kan det finnas en möjlighet.

 • Läs gärna igenom bedömningsgrunderna och hämta inspiration därifrån (gäller båda stöden).

Övriga kommuner

 


STUDIEFÖRBUND

Kanske är kören kopplad till ett studieförbund, t ex Sensus, Bilda, Folkuniversitetet, Studiefrämjandet, ABF, Medborgarskolan eller liknande? Prata gärna med er kontaktperson där och hör om det finns några fler möjligheter till stöd utöver det ni ev redan har. Kanske går det att göra fler, mindre cirklar som fokuserar på annat arbete än just musikalisk instudering? Kanske finns det något stöd som är sökbart vissa delar på året?

 


STIFTELSER

Det finns även några nordiska/skandinaviska fonder och stiftelser. T ex kanske ni vill göra en föreställning med nordiskt/skandinaviskt tema, göra en turné eller kanske ett utbyte med en kör från något av dessa länder. Här är några förslag, men det finns garanterat fler:

En fråga som dök upp under tillfällena var om det finns någon lista över stiftelser som ger bidrag till just körer. Ett tips är att använda Länsstyrelsernas Stiftelsesök, välj Västra Götalandsregionen och sök på "kör", "kultur" eller liknande sökord, så kommer alla stiftelser som har med detta i sin beskrivning upp. Det finns även några kulturstiftelser knutna till Västra Götalandsregionen.

 


​UTVECKLINGSPROJEKT - Västra Götalandsregionen
 • Det är Västra Götalandsregionens kulturnämnd som beslutar om detta bidrag.

 • Det är sökbart för framför allt ideella föreningar som vill genomföra kulturprojekt i Västra Götaland. Till skillnad mot Göteborgs stad krävs det alltså inte att den som söker är professionell, utan detta stöd är öppet för hela kulturlivet.

 • Det finns inget högsta/lägsta sökbelopp, men beviljade belopp ligger ofta mellan 100 000 – 200 000 kr.

 • På den här länken kan ni läsa alla tidigare ansökningar som skickats in, om ni vill se hur andra skrivit sina ansökningar, se vilka som ansökt för körprojekt tidigare osv.

Viktiga saker att tänka på för detta bidrag är bland annat:

 • Medfinansiering (dvs att projektet också har planerade intäkter från annat håll än detta bidrag, t ex bidrag från kommunen, en stiftelse, studieförbund, företag, biljettintäkter etc) och samarbeten. Kanske nya, oväntade samarbeten som vanligtvis inte förknippas med körsång? Samarbeten kan också hänga ihop med medfinansiering, t ex om ni får låna en lokal utan kostnad. Viktigt att detta då läggs in i budgeten så att det blir synligt hur mycket det är värt i pengar. En annan viktig del som rör budget/medfinansiering är nedlagd ideell tid. Kom ihåg att beräkna hur många ideella timmar ni lägger på att arbeta med projektet/föreställningen och räkna sedan om det till pengar och lägg in i budgeten. I ansökningsformuläret finns speciella rutor där detta kan skrivas in och det finns även ett belopp för att beräkna detta; 220 kr/timme. Det totala värdet (220*antal nedlagda timmar) får vara max 15% av det belopp ni söker från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

 • Regional relevans, dvs att föreställningen/projektet ska vara relevant för flera delar av Västra Götaland än ”bara” er egen kommun. Kanske vill ni samarbeta med en kör (eller annan aktör) från någon annan del av regionen? Ta projektet på turné till andra ställen i regionen? Eller förlägga konserten på en specifik plats som drar publik från andra delar av regionen?

 • Gynna nyskapande – kanske kan ni samarbeta med någon annan konstform, t ex konst, dans, cirkus, slöjd, teater? Genomföra föreställningen på en oväntad spelplats? Lyfta fram ett speciellt tema som gör att ni når annan publik än ni/körsång vanligtvis gör? Arbeta fram föreställningen/konserten på ett annorlunda sätt? Involvera fler i processen? Eller vill ni kanske samarbeta med en tonsättare eller författare och rentav skapa ett helt nytt körverk?

 • Vidgat deltagande samt spridning– hur kan fler ta del av, eller medverka i, ert projekt/er föreställning? Kanske vill ni fokusera på jämställdhet, möten mellan olika åldersgrupper, personer med funktionsvariationer eller liknande? Samarbeten mellan professionella och amatörer på något sätt? Personer som vanligtvis inte går och lyssnar på en körkonsert?